Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1681-12/15 od 07.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1. . Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine   Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-15-
2 od 01.12.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2156/2 zv. "Blinja", u naravi šuma IV klase površine 200 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 61 kao posjed Falak (Marka) Ante iz Šurmanaca sa dijelom 2/5, Falak (Marka) Pavo iz Šurmanaca sa dijelom 2/5 i Miličević (Marka) Milka ž. Ivana iz Čitluka sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/39 zv. "Prud Neretva" površine 200 m2, upisana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2157/2 zv. "Blinja", .u naravi livada II klase površine 20 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 61 kao posjed Falak (Marka) Ante iz Šurmanaca sa dijelom 2/5, Falak (Marka) Pavo iz Šurmanaca sa dijelom 2/5 i Miličević (Marka) Milka ž. Ivana iz Čitluka sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/38 zv. "Prud Neretva" površine 20 m2, upisana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
a obje parcele stvarao vlasništvo Pavo (Marka) Falak iz Šurmanaca sa dijelom 4/5 i Milka (Marka) Miličević iz Čitluka sa dijelom 1/5.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1143/2016
29. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.