Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 67. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
IZBOR RAVNATELJA, ČLANOVA UPRAVNOG
ODBORA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za izbor ravnatelja, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja V broj 178/2016 od 02.02.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/16) u točki I stavak (1) riječi: "1. Mirsada Jahić, predsjednik", zamjenjuju se riječima: "1. Jasmin Gačević, predsjednik".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1829/2016
01. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.