Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. žurnoj sjednici, održanoj 30.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O NOMINACIJI PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE
ZA ČLANA RADNE SKUPINE ZA IZRADU PROCJENE
RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA
TERORIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, nominira se:
1.     Jasmin Rustemi, Federalno ministarstvo financija.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1825/2016
30. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.