Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/01,19/03, 2/06 i 8/06) i člana 22. stav (3) tačka b) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. hitnoj sjednici, održanoj 30.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DVA ČLANA KONKURENCIJSKOG
VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatni period od šest godina imenuju se:
1.     Ivo Jerkić
2.     Adisa Begić

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1824/2016
30. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.