Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG
ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

Alen Kekić, predsjednik Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja imenovan Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/16), razrješava se dužnosti, na lični zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1805/2016
29. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.