Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 13. stavak (f) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     U Rješenju o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/15 i 67/15), u točki 1. podtočka 4. mijenja se i glasi:
"4.    Tarik Begić, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, član Komisije."
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1803/2016
29. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.