Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2458-9/15 od 07.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštcne rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-414/15-96 od 29.05.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1322/5 zv. "Bodenik", u naravi šuma III klase površine 1.038 m2, upisana u posjedovni list 142 k.o. Dretelj kao posjed Kabaj (Boška) Irena rod. Pazin iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, Pazin (Boška) Miodrag iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4 i Pazin (Luke) Vinko iz Dretelja sa dijelom 1/2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 571/3 zv. "Bodenik Ograda", u naravi pašnjak površine 1.038 m2, upisana u zk. uložak 361 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Pazin (Mije) Luka sa dijelom 1/40 i dr.,
- k.č. br. 1322/7 zv. "Bodenik", u naravi šuma III klase, površine 360 m2, upisana u posjedovni list 142 k.o. Dretelj kao posjed Kabaj (Boška) Irena rod. Pazin iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, Pazin (Boška) Miodrag iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4 i Pazin (Luke) Vinko iz Dretelja sa dijelom 1/2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 571/6 zv. "Bodenik Ograda", u naravi pašnjak površine 360 m3, upisana u zk. uložak 361 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Pazin (Mije) Luka sa dijelom 1/40 i dr.,
a obje parcele stvarno vlasništvo Irena (Boška) Kabaj rod. Pazin iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/2, Miodrag (Boška) Pazin iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4 i Jadranka (ud. Vinka) Pazin iz Čapljine sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1101-17/2016
22. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.