Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-1551-7/15 od 02.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-13 od 09.06.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2158/2 zv. "Blinje", u naravi šuma IV klase površine 63 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 37 kao posjed Ćavar (Nikole) Neđo iz Šurmanaca sa dijelom 2/5, Ćavar (ud. Nikole) Zlata iz Šurmanaca sa dijelom 1/5, Kordić (Ž. Marka) Štefica rod. Ćavar iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/5 i Pavlek (ž. Blage) Iva rod. Ćavar iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/37 zv. "Prud Neretva" površine 63 m", upisana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro, a stvarno vlasništvo i posjed Slavko (Neđe) Ćavar iz Šurmanaca sa dijelom 3/10, Mato (Neđe) Ćavar iz Šurmanaca sa dijelom 3/10, Snježana (Marka) Ranogajec iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/5 i Štefica (ž. Blage) Kordić rod. Ćavar iz Zagreba, R, Hrvatska, sa dijelom 1/5.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1101-15/2016
22. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.