Na temelju članka 31, stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1552-7/15 od 02.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-33 od 10.06.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2165/2 zv. "Mala Blinja", u naravi šuma IV klase površine 144 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 126 kao posjed Falak (Luke) Nada ud. Ante iz Čapljine sa dijelom 1/6, Ostojić (Luke) Niko iz Šurmanaca sa dijelom 1/6 i Ostojić (Luke) Tomislav iz Šurmanaca sa dijelom 1/6 i Turudić (Anđelka) Pavica rođ. Kikaš iz Šurmanaca sa dijelom 1/2, što po starom premjeru odgovara k.č,br. 1439/33 zv. "Prud Neretva" površine 144 m2, upisana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro, a stvarao vlasništvo i posjed Nada (Luke) Falak iz Čapljine sa dijelom 1/6, Tomislav (Luke) Ostojić iz Šurmanaca sa dijelom 1/6, Veselka (Nike) Ostojić iz.jŠurmanaca sa dijelom 1/12, Vera (Nike) Soče iz Šurmanaca sa dijelom 1/12, Sekul (Bože) Turudić iz Šurmanaca sa dijelom 1/8, Anđelko (Bože) Turudić iz Šurmanaca sa dijelom 1/8, Radmila (Bože) Turudić iz Šurmanaca sa dijelom 1/8 i Marica (Slavka) Turudić iz Karlsruhe, SR Njemačka, sa dijelom 1/8.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine,
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1101-14/2016
22. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.