Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 63/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
J.U. FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije, u sastavu:
1.     Saida Kastrat, predsjednik,
2.     Amra Đendušić, član,
3.     Mirjana Vučić, član,
4.     Edita Kalajdžić, član, i
5.     Emir Hadžimuratović, član.
Administrativno-tehničke poslove Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije obavljat će Lejla Pintol iz Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na temelju načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, te donese i usvoji Poslovnik o radu Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije.

 

III

 

Povjerenstvo je dužno sve kandidate koji su ušli u uži izbor pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Predsjedniku, članovima Povjerenstva i administrativno-tehničkoj osobi pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14,97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1785/2016
22. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.