Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. Za­kona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 63/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
J.U. FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije, u sastavu:
1.     Salda Kastrat, predsjednik,
2.     Amra Đendušič, član,
3.     Mirjana Vučić, član,
4.     Edita Kalajdžić, član, i
5.     Emir Hadžimuratović, član.
Administrativno - tehničke poslove Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije obavljat će Lejla Pintol iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercego­vine, te donese i usvoji Poslovnik o radu Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije.

 

III

 

Komisija je dužna sve kandidate koji su ušli u uži izbor pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih .kandidata, koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Predsjedniku, članovima Komisije i administrativno-tehničkom licu pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH'', br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1785/2016
22. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.