Temeljem članka 29. Zakona o federalnim robnim rezervama ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/99), na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/16), u točki I iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"Za tajnika Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi imenuje se Mirela Trnka."

 

II

 

U točki II u drugom redu iza rijeci "predsjedniku", riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "članovima" dodaju se riječi: "i tajniku".

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1778/2016
22. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r,