Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Odluke o usvajanju okvira interoperabilnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/16), na prijedlog sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINACIJE ZA INTEROPERABILNOST FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Koordinaciju za interoperabilnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Koordinacija za interoperabilnost) imenuju se:
l. Hasmir Selimović, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik,
2.     Ernest Đonko, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član,
3.     Kenan Osmanagić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član,
4.     Alma Sinanović, Federalno ministarstvo financija, član,
5.     Enes Saletović, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, član,
6.     Enver Išerić, Federalno ministarstvo pravde, član,
7.     Semir Mehremić, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, član,
8.     Nedim Mujić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član,
9.     Emir Kremić, Federalni zavod za statistiku, član,
10.   Đemo Car, Federalna uprava za inspekcijske poslove, član,
11.   Nedžad Pašalić, Federalna uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, član,
12.   Asmira Festić, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, član.
administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacije za interoperabiinost imenuje se Edis Voljevica, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

U slučaju potrebe, a na osnovu odluke članova Koordi­nacije za interoperabiinost, u rad Koordinacije za interoperabil­nost uključuju se predstavnici drugih zainteresiranih institucija, stručnjaci iz informaciono-komunikaciono tehnološke industrije i predstavnici akademske zajednice.

 

III

 

Zadaci Koordinacije za interoperabiinost su:
a)     pripremanje i usuglašavanje nacrta i prijedloga dokumenata koje usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vezano za interoperabilnost,
b)     usuglašavanje prijedloga planskih i provedbenih dokumenata koje usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vezane za interoperabiinost,
c)     aktivno sudjelovanje u praćenju provedbe planiranih aktivnosti u cilju uspostave  i  održavanja Okvira interoperabilnosti,
d)     koordiniranje primjene i provedbe Okvira interopera­bilnosti između institucija, te unutar vlastitih organizacija,
e)     koordiniranje aktivnosti i projekata institucija iz oblasti interoperabilnosti,
f)     poticanje i razvijanje svijesti o potrebi primjene i provedbe Okvira interoperabilnosti.,
g)     godišnje izvješćivanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o svom radu, uključujući i dostavljanje informacija o stanju razvijenosti interoperabilnosti institucija,
h)     uspostavljanje, održavanje i korištenje biblioteke strateških i provedbenih dokumenata interoperabil­nosti, metodoloških dokumenata, kataloga tehničkih normi i sl.

 

IV

 

Koordinacija za interoperabiinost donosi Poslovnik o svom radu.

 

V

 

Koordinacija za interoperabiinost dužna je izvješćivati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o stupnju napretka uspostavljanja i provođenja Okvira interoperabilnosti najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

 

VI

 

Predsjednik, članovi i administrativno-tehnička osoba Koordinacije za interoperabilnost imaju pravo na naknadu za rad sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

VII

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1775/2016
22. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.