Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Odluke o usvajanju okvira interoperabilnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/16), na prijedlog sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINACIJE ZA INTEROPERABILNOST FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Koordinaciju za interoperabilnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Koordinacija za interoperabilnost) imenuju se:
1.     Hasmir Selimović, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik,
2.     Ernest Đonko, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član,
3.     Kenan Osmanagić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član,
4.     Alma Sinanovič, Federalno ministarstvo finansija, član,
5.     Enes Saletović, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, član,
6.     Enver Išerić, Federalno ministarstvo pravde, član,
7.     Semir Mehremić, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, član,
8.     Nedim Mujić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član,
9.     Emir Kremić, Federalni zavod za statistiku, član,
10.   Đemo Car, Federalna uprava za inspekcijske poslove, član,
11.   Nedžad Pašalić, Federalna uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, član,
12.   Almira Festić, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, član.
Za administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordi­nacije za interoperabilnost imenuje se Edis Voljevica, Generalni, sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

U slučaju potrebe, a na osnovu odluke članova Koordi­nacije za interoperabilnost, u rad Koordinacije za interoperabilnost uključuju se predstavnici drugih zainteresiranih institucija, stručnjaci iz informaciono-komunikaciono tehnološke industrije i predstavnici akademske zajednice.

 

III

 

Zadaci Koordinacije za interoperabilnost su:
a)     pripremanje i usaglašavanje nacrta i prijedloga dokumenata koje usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vezano za interoperabilnost,
b)     usaglašavanje prijedloga planskih i provedbenih dokumenata koje usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vezane za interoperabilnost,
c)     aktivno učestvovanje u praćenju provođenja planiranih aktivnosti u cilju uspostave i održavanja Okvira interoperabilnosti,
d)     koordiniranje primjene i provođenja Okvira intero­perabilnosti između institucija, te unutar vlastitih organizacija,
e)     koordiniranje aktivnosti i projekata institucija iz oblasti interoperabilnosti,
f)      poticanje i razvijanje svijesti o potrebi primjene i provođenja Okvira interoperabilnosti,
g)     godišnje izvještavanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o svom radu, uključujući i dostavljanje informacija o stanju razvijenosti interoperabilnosti institucija,
h)     uspostavljanje, održavanje i korištenje biblioteke stra­teških i provedbenih dokumenata interoperabilnosti, metodoloških dokumenata, kataloga tehničkih normi i sl.

 

IV

 

Koordinacija za interoperabilnost donosi Poslovnik o svom radu.

 

V

 

Koordinacija za interoperabilnost dužna je izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o stepenu napretka uspostavljanja i provođenja Okvira interoperabilnosti najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

 

VI

 

Predsjednik, članovi i administrativno-tehničko lice Koordi­nacije za interoperabilnost imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

VII

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1775/2016
22. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.