Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacij Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", bi 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj  22.09.2016.  godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA
MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

U Rješenju o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja V broj: 1264/2016 od 08.06.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/16) u točki I iza riječi: "mjeseca" i zareza dodaju se riječi: "odnosno do okončanja natječajne procedure" i stavlja se zarez.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1771/2016
22. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.