Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u vezi sa članom 4.a) stav (3) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 98/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, održanoj 22.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

U Rješenju o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje V broj 1315/2016 od 16.06.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/16) u tački I iza riječi: "mjeseca" i zareza dodaju se riječi: "odnosno do okončanja konkursne procedure" i stavlja se zarez.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1770/2016
22. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.