Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU ENTERRESORNE RADNE SKUPINE
ZA USPOSTAVLJANJE JEDNOŠALTERSKOG
SUSTAVA POSLOVANJA I ELEKTRONSKOG
REGISTRIRANJA POSLOVNIH SUBJEKATA U
FEDERACIJI BiH

 

I

 

Za članove Interresorne radne skupine za uspostavljanje jednošalterskog sustava poslovanja i elektronskog registriranja poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Esad Mahmutović, Financijsko-informatička agencija (FIA), koordinator,
2.     Azra Alkalaj, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član,
3.     Mia Glamuzina, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član,
4.     Damir Šapina, Federalno ministarstvo financija, član,
5.     Mersiha Udovčić, Federalno ministarstvo pravde, član,
6.     Fahra Ćatović, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, član,
7.     Asja Handžić, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, član,
8.     Envera Kudić, Federalni zavod za PIO/MIO, član,
9.     Jadranko Šaravanja, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, član,
10.   Envera Hurić, Federalni zavod za statistiku, član,
11.   Denijel Pelidija, Ured Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član,
12.   Ramiza Aganović, predstavnik registracijskih sudova iz Federacije Bosne i Hercegovine, član,
13.   Nedžad Pašalić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, član.
Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Interresorne radne skupine određuje se Anja Hamzagić iz Financijsko-informatičke agencije (FIA).

 

II

 

Zadatak Interresorne radne skupine iz točke I ovog rješenja je da uz potporu Grupacije Svjetske banke pripremi analizu postojećeg zakonskog i informatičkog okvira i predloži mjere, izmjene regulative i aktivnosti s ciljem uspostavljanja jednošalterskog sustava poslovanja i elektronskog registriranja poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radna skupina ima za zadatak da vodi proces implementacije jednošalterskog sustava poslovanja i elektronskog registriranja poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva pripreme informacija za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o statusu aktivnosti, osigurati sudjelovanje svih relevantnih institucija u procesu reforme, predlagati Vladi Federacije Bosne i Hercegovine inicijative za izmjene propisa neophodnih za provedbu reforme, te sudjelovati u izradi tehničke dokumentacije za informatičko rješenje.

 

III

 

Rok za obavljanje poslova i zadataka Povjerenstva je 30.06.2018. godine.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Radne skupine i licu koje će obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove, utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1764/2016
09. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.