Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR
KANDIDATA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU ČLANA
UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA
UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA
U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA

 

1.     Ovim rješenjem osniva se i imenuju predsjednik i članovi Povjerenstva za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u sljedećem sastavu:
- Amra Đendušić, predsjednik
- Mirjana Vučić, član
- Jasmin Gačević, član
- Stipo Buljan, član
- Alija Aljović, član
2.     Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva, određuje se Alma Dević, stručni suradnik u Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Povjerenstvo iz točke 1. ovog rješenja provest će proceduru predviđenu za oglašavanje, provjeru, vrednovanje kandidata prijavljenih za upražnjenu poziciju i predlaganje liste uspješnih kandidata, sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i u roku, od najviše 30 dana od dana zatvaranja javnog natječaja dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Izvješće sa prijedlogom rang-liste najboljih kandidata, na dalje razmatranje. Izvješće iz stavka (1) ove točke treba da sadrži sve relevantne informacije koje Povjerenstvo ima o kandidatima.
4.     Za izvršene poslove članovi i administrativno-tehnička osoba imaju pravo na novčanu naknadu, određenu posebnim rješenjem tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a prema kriterijima iz Uredbom o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih povjerenstava i dragih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
5.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1751/2016
16. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.