Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA
ZA UPRAŽNJENU POZICIJU ČLANA UPRAVNOG
ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH
INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA

 

1.     Ovim rješenjem osniva se i imenuju predsjednik i članovi Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (u daljem tekstu: Komisija), u sljedećem sastavu:
1. Amra Đendušić, predsjednik
2. Mirjana Vučić, član
3. Jasmin Gačević, član
4. Stipo Buljan, član
5. Alija Aljović, član
2.     Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije, određuje se Alma Dević, stručni saradnik u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Komisija iz tačke 1. ovog rješenja provest će proceduru predviđenu za oglašavanje, provjeru, vrednovanje kandidata prijavljenih za upražnjenu poziciju i predlaganje liste uspješnih kandidata, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i u roku, od najviše 30 dana od dana zatvaranja javnog konkursa, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Izvještaj sa prijedlogom rang-liste najboljih kandidata, na dalje razmatranje. Izvještaj iz stava (1) ove tačke treba da sadrži sve relevantne informacije koje Komisija ima o kandidatima.
4.     Za izvršene poslove članovi i administrativno-tehničko lice imaju pravo na novčanu naknadu, određenu posebnim rješenjem sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a prema kriterijima iz Uredbom o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14^7/14 i 58/15).
5.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1751/2016
16. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.