Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1767-7/15 od 30.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-31 od 31.05.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2224/2 zv. "Gladišifca", u naravi voćnjak II klase površine  144 m2 k.o.  Šurmanci, upisana u posjedovni list 120 kao posjed Krasić (Mate) Nikola iz Šurmanaca, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1390/8 zv. "Prud Neretva" površine 144 m2, upisa­na u zk. uložak 936 k,o. Šurmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2225/2 zv. "Gladišika", u naravi šuma IV klase površine 182 m2 k,o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 120 kao posjed Krasić (Mate) Nikola iz Šurmana­ca, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/11 zv. "Oranica", u naravi oranica površine 182 m2, upi­sana u zk. uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro,
- k.č. br. 2242 zv. "Pod kukom", u naravi njiva VI klase površine 137 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 120 kao posjed Krasić (Mate) Nikola iz Šurmanaca, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1387/4 zv. "Pod Kukom", u naravi oranica površine 137 m2, upisana u zk. uložak 914 k.o. Šurmanci kao suvlas­ništvo Falak (Mirko) Nikola sa dijelom 12/36 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Boža (Nikole) Krasić iz Surmanaca sa dijelom 1/5, Jela (Nikole) Telalović iz Zenice sa dijelom 1/5, Anka (Nikole) Pavlović iz Mostara sa dijelom 1/5, Ivan (Nikole) Krasić iz Brštanice, Hutovo, sa dijelom 1/5 i Koviljka (Mate) Krasić ud. Filipa iz Ploča, R. Hrvatska, sa dijelom 1/5.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1101-9/2016
16. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.