Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1676-11/15 od 01.09-2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-4 od 30.11.2015. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2185/2 zv. "Blinja", u naravi šuma IV klase površine 100 m2, upisana u posjedovni list 8, k,o. Šurmanci kao posjed Arar (Jure) Kata r. Mršić iz Šurmanaca, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/25 zv. "Blinja", u naravi oranica površine 100 m2, upisana u zk. uložak 1407 k.o. Šurmanci kao suvlasništvo Harar zv. Hanković (Jure) Stanko sa dijelom 1/12, Bukovac r. Arar (žena Nikole) Mila sa dijelom 588/74088 i dr., a stvarno vlasništvo Milka (ud. Nikole) Bukovac iz Šurmanaca, sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1101-7/2016
16. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.