Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA
IZDAVAŠTVO

 

I

 

Privremeno se imenuju predsjednik i članovi Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo, u sastavu:
1.     Ivan Sivrić, predsjednik,
2.     Hilmo Neimarlija, član,
3.     Srđan Vukadinović, član

 

II

 

Privremeno imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora iz stava I ovog rješenja traje do 90 dana i to do okončanja postupka kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 12/03, 34/03 i 65/13).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 275/2016
22. januara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.