Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE

 

I

 

Bekir Isaković, član Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, razrješava se dužnosti prije isteka mandata na lični zahtjev, odnosno radi podnošenja neopozive ostavke.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 26/2016
08. januara/siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.