Na temelju članka 71. stavak (5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG VIJEĆA
KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

 

Enra Suljić, razrješava se dužnosti člana Nadzornog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na osobni zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH''.

 

V broj 23/2016
08. siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.