Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1550-6/15 od 01.09.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-17 od 23.06.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2173/2 zv. "Blinje", u naravi šuma IV klase površine 98 m2 k.o. Šurmanci, upisana u posjedovni list 63 kao posjed Falak (Ilije) Nikola iz Travnika, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1439/30 zv. "Prud Neretva" površine 98 m2, upisana u zk.uložak 936 k.o. Šurmanci kao javno dobro, a stvarno vlasništvo Zvonimir (Nikole) Falak iz Travnika.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1101-5/2016   . :
16. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.