Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Viadi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2461-7/15 od 30.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-414/15-98 od 05.10.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1338/2 zv. "Velebine Njive", u naravi šuma IV klase površine 2.406 m2, upisana u posjedovni list 180 k.6. Dretelj kao posjed Vidić (Pere) Ante iz Dretelja, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 543/3 zv. "Ograda na Brdu", u naravi šuma površine 2.406 m2, upisana u zk. uložak 4 k.o. Dretelj kao vlasništvo Božić (Ante) Vjekoslav sa dijelom 17/24 i Bjeliš (Ante) Dorotea sa dijelom 7/24,
- k.č. br. 1338/4 zv. "Velebine Njive", u naravi šuma IV klase površine 642 m2, upisana u posjedovni list 180 k.o. Dretelj kao posjed Vidić (Pere) Ante iz Dretelja, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 543/4 zv. "Ograda na Brdu", u naravi šuma površine 642 m2, upisana u zk. uložak 4 k.o. Dretelj kao vlasništvo Božić (Ante) Vjekoslav sa dijelom 17/24 i Bjeliš (Ante) Dorotea sa dijelom 7/24,
a obje parcele stvarno vlasništvo Pero (Ante) Vidić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 1/5, Janja (supruga Sime) Spahić iz Čapljine, sa dijelom 1/5, Anđa (supruga Joze) Blažević iz Dretelja, sa dijelom 1/5, Zora (supruga Stanka) Marijanović iz Mostara, sa dijelom 1/5 i Magdalena (Ante) Košić iz Waterloo, Ontario, Kanada, sa dijelom 1/5.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu .danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1101-2/2016
16. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.