Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2415-16/15 od 24.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-168 od 26.07.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2522/2 zv. "Lazina", u naravi šuma IV klase površine 269 m2, upisana u posjedovni list 45 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Bajrović (Omera) Šemsa r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, Buljko (Omera) Rahima r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, Čevra (Omera) Mensud iz Mostara sa dijelom 3/14, Čevra (Omera) Salih iz Bivoljeg Brda sa dijelom 5/14 i Sendro (Omera) Ramiza r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 613/7 zv. "Lozina", u naravi šuma površine 269 m2, upisana u zk. uložak 127 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Čevra (um. Ibre) Mujo sa dijelom 1/9 i dr.,
- k.č. br. 2623/2 zv. "Ograda", u naravi šuma V klase površine 872 m2, upisana u posjedovni list 45 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Bajrović (Omera) Šemsa r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, Buljko (Omera) Rahima r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, Čevra (Omera) Mensud iz Mostara sa dijelom 3/14, Čevra (Omera) Salih iz Bivoljeg Brda sa dijelom 5/14 i Sendro (Omera) Ramiza r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, što po starom premjeru odgovara k,č. br. 597/46 zv. "Kod Bjeliša", u naravi šuma površine 872 m2, upisana u zk. uložak 126 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Čevra (um. Ibre) Mujo sa dijelom 1/18 i dr.,
- k.č. br. 2681/2 zv. "Nova ograda", u naravi šuma IV klase površine 874 m2, upisana u posjedovni list 45 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Bajrović (Omera) Šemsa r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, Buljko (Omera) Rahima r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, Čevra (Omera) Mensud iz Mostara sa dijelom 3/14, Čevra (Omera) Salih iz Bivoljeg Brda sa dijelom 5/14 i Sendro (Omera) Ramiza r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/818 zv. "Nove ograde", u naravi šuma površine 874 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2681/3 zv. "Nova ograda", u naravi šuma IV klase površine 1.719 m2, upisana u posjedovni list 45 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Bajrović (Omera) Šemsa r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, Buljko (Omera) Rahima r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, Čevra (Omera) Mensud iz Mostara sa dijelom 3/14, Čevra (Omera) Salih iz Bivoljeg Brda sa dijelom 5/14 i Sendro (Omera) Ramiza r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/7, što po starom premjera odgovara k.č. br. 863/829 zv. "Nove ograde", u naravi šuma površine 1.719 m2, upisana u zk uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
a sve parcele stvarno vlasništvo Šemsa (Omera) Bajrović iz Mostara sa dijelom 1/7, Rahima (Omera) Buljko iz Mostara sa dijelom 1/7, Mensud (Omera) Čevra iz Mostara sa dijelom 3/14, Salih (Omera) Čevra iz Bivoljeg Brda sa dijelom 5/14 i Ramiza (Omera) Sendro iz Mostara sa dijelom 1/7.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

Broj 03-31-1071-6/2016
16. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.