Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3153-8/15 od 26.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-414/15-223 od 28.01.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 3446/5 zv. "Do", u naravi pašnjak I klase površine 20 m2, upisana u posjedovni list 291 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Torlo (Huse) Nuhan iz Čapljine, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 326/16 zv. "Do", u naravi pašnjak površine 20 m2, upisana u zk. uložak 572 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Torlo (Muje) Mejra sa dijelom 1/32, Torlo (Huse) Nuhan sa dijelom 1/54 i dr.,
- k.č. br. 3446/6 zv. "Do", u naravi vinograd I klase površine 62 m2, upisana u posjedovni list 291 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Torlo (Huse) Nuhan iz Čapljine, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 326/17 zv. "Do", u naravi vinograd površine 20 m2, upisana u zk. uložak 572 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Torlo (Muje) Mejra sa dijelom 1/32, Torlo (Huse) Nuhan sa dijelom 1/54 i dr.,
a obje parcele stvarno vlasništvo Enver (Nuhana) Torlo iz Čapljine sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-21/2016
16. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.