Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Fede­racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-3129-20/15 od 26.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-414/15-222 od 28.01.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2596/2 zv. "Ograda", u naravi pašnjak IV klase površine 173 m2, upisana u posjedovni list 289 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Torlo (Huse) Ćamil iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 597/19 zv, "Ispod Kaldrme", u naravi šuma površine 173 m2, upisana u zk. uložak 514 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Torlo (um. Ahmeta) Salko sa dijelom 1/7 i dr.,
- k.č. br. 2596/3 zv. "Ograda", u naravi pašnjak IV klase površine 252 m2, upisana u posjedovni list 289 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Torlo (Huse) Ćamil iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 597/83 zv. "Ispod Kaldrme", u naravi šuma površine 252 m2, upisana u zk. uložak 514 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Torlo (um. Ahmeta) Salko sa dijelom 1/7 i dr.,
- k.č. br. 2597/2 zv. "Ograda", u naravi šuma V klase površine 748 m2, upisana u posjedovni list 289 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Torlo (Huse) Ćamil iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 597/58 zv. "Ograda", u naravi šuma V klase površine 748 m2, upisana u zk. uložak 514 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Torlo (um. Ahmeta) Salko sa dijelom 1/7 i dr.,
- k.č. br. 3446/8 zv. "Do", u naravi vinograd I klase površine 59 m2, upisana u posjedovni list 289 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Torlo (Huse) Ćamil iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 326/19 zv. "Do", u naravi vinograd površine 59 m2, upisana u zk. uložak 572 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Torlo (Muje) Mejra sa dijelom 1/32 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Ramiz (Ćafnila) Torlo iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-16/2016
16. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.