Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2414-26/15 od 26.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-414/15-212 od 30.11.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2680 zv. "Ograde", u naravi šuma IV klase površine 4.146 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list 266 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šoše (Omera) Šaban iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/821 zv. "Ograda", u naravi šuma površine 3.056 m2, upisana u zk. uložak 565 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (Šabana) Smajil sa dijelom 3/4 i Ibrulj rod. Šoše (Šabana) Vahida sa dijelom 1/4,
- k.č. br. 686/9 zv. "Ograda", u naravi šuma površine 1.090 m2, upisana u zk. uložak 264 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Miličević (pok. Rade) Ljubica sa dijelom 1/2 i Miličević (pok. Rade) Zoka sa dijelom 1/2,
- k.č. br. 3057/2 zv. "Ljučica", u naravi šuma III klase površine 12 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list 266 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šoše (Omera) Šaban iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 855/11 zv. "Ljučica", u naravi šuma površine 12 m2, upisana u zk. uložak 573 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (um. Ibre) Hasan sa dijelom 1/9, Šoše (Šabana) Smajil sa dijelom 1/48, Ibrulj r. Šoše (Šabana) Vahida sa dijelom 1/144 i dr.,
- k.č. br. 3097/2 zv. "Okrajak", u naravi šuma III klase površine 229 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list 266 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šoše (Omera) Šaban iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 855/18 zv. "Okrajak", u naravi šuma površine 229 m2, upisana u zk. uložak 573 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (um. Ibre) Hasan sa dijelom 1/9, Šoše (Šabana) Smajil sa dijelom 1/48, Ibrulj r. Šoše (Šabana) Vabida sa dijelom 1/144 i dr.,
- k.č. br. 3134/2 zv. "Do", u naravi njiva I klase površine 38 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list 266 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šoše (Omera) Šaban iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 327/11 zv. "Dol", u naravi pašnjak površine 38 m2, upisana u zk. uložak 577 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (um. Ibre) Hasan sa dijelom 1/9, Šoše (Šabana) Smajil sa dijelom 1/48, Ibrulj r. Šoše (Šabana) Vahida sa dijelom 1/144 i dr.,
- k.č. br. 3158/2 zv. "Glavica", u naravi šuma IV klase površine 742 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list 266 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šoše (Omera) Šaban iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 906/40 zv. "Glavica", u naravi šuma površine 742 m2, upisana u zk. uložak 573 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (um. Ibre) Hasan sa dijelom 1/9, Šoše (Šabana) Smajil sa dijelom 1/48, Ibrulj r. Šoše (Šabana) Vahida sa dijelom 1/144 i dr.,
- k.č. br. 3158/3 zv. "Glavica", u naravi šuma IV klase površine 240 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list 266 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šoše (Omera) Šaban iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 906/48 zv. "Glavica", u na­ravi šuma površine 240 m3, upisana u zk. uložak 573 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (um. Ibre) Hasan sa dijelom 1/9, Šoše (Šabana) Smajil sa dijelom 1/48, Ibrulj r. Šoše (Šabana) Vahida sa dijelom 1/144 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Smajil (Šabana) ŠoŠe iz Bivoljeg Brda sa dijelom 3/4 i Va­hida (Šabana) Ibrulj r. Šoše iz Mostara sa dijelom 1/4.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-15/2016
16. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.