Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA
RAVNATELJA FEDERALNOG ZAVODA ZA
UPOŠLJAVANJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje V broj: 1467/2016 od 12.07.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/16) u točki I stavak (1) riječi: "3. Mirsada Jahić, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine", zamjenjuju se riječima: "3. Jasmin Gačević, član, Ured zamjenika premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1734/2016
16. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.