Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 69. sjednici, održanoj 16.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA
PREDSJEDNIKA I ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje V broj 1070/2016 od 13.05.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/16) u tački 1. stav (1) rijeci: "3. Mirsada Jahić, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine", zamjenjuju se riječima: "3. Jasmin Gačević, član, Ured zamjenika premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1733/2016
16. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.