Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U RADNU
GRUPU ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U BOSNI I
HERCEGOVINI U OBLASTI CYBER SIGURNOSTI

 

I

 

Za predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u radu Radne grupe Vijeća ministara za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti cyber sigurnosti imenuju se:
1.     Ernest Đonko, pomoćnik ministra u Sektoru teleko­munikacija i pošta   (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija),
2.     Saša Petrović, istražilac za borbu protiv kompjuter­skog kriminala u Odjeljenju za borbu protiv organi­ziranog kriminala i korupcije (Federalna uprava policije),
3.     Zoran Draško, istražilac za borbu protiv kompjuter­skog kriminala u Odjeljenju za borbu protiv organi­ziranog kriminala i korupcije (Federalna uprava policije).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.

 

V broj 1718/2016
09. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.