Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA
KINEMATOGRAFIJU

 

I

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, koje je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Rješenjem V broj 753/2011 od 19.07.2011. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/11), u sastavu:
1.     Jovan Marjanović, predsjednik,
2.     Ivo Čolak, član,
razrješavaju se dužnosti zbog isteka mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 273/2016
22. januara 2016. godine
Sarajevo

Premije
Fadil Novalić, s. r.