Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.0. Mostar, broj: 02-02.1.3-2085-12/15 od 02.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-42 od 14.08.2015, godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2434/2 zv. "Okrajak Katunina", u naravi šuma IV klase površine 1.866 m2k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 42 kao posjed Brajković (Filipa) Martin iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 495/3 zv. "Katunine", u naravi njiva površine 1.866 m2, upisana u zk. uložak 497 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Brajković (ud. Filipa) Luča sa dijelom 1/4 i Brajković rod. Ćosić Šima sa dijelom 3/4,
- k.č. br. 2440/2 zv. "Katunina", u naravi njiva VII klase površine 35 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 42 kao posjed Brajković (Filipa) Martin iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 494/2 zv. "Katunine", u naravi njiva površine 35 m2, upisana u zk. uložak 497 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Brajković (ud. Filipa) Luča sa dijelom 1/4 i Brajković rod. Ćosić Šima sa dijelom 3/4,
- k.č, br. 2423/2 zv. "Ograda", u naravi šuma IV klase površine 951 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 42 kao posjed Brajković (Filipa) Martin iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 504/12 zv. "Ograda", u naravi šurna površine 951 m2, upisana u zk. uložak 497 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Brajković (ud. Filipa) Luča sa dijelom 1/4 i Brajković rod. Ćosić Šima sa dijelom 3/4,
- k.č. br. 2284/2 zv. "Kučetine", u naravi pašnjak IV klase površine 2.104 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 42 kao posjed Brajković (Filipa) Martin iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1061/24 zv. "Kućetine", u naravi pašnjak površine 2.104 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Zvirovići kao državno vlasništvo,
a sve parcele stvarno vlasništvo Šima (ud. Martina) Brajković rod. Ćosić iz Zvirovića sa dijelom 1/l.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-25/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.