Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4269-7/15 od 02.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-54 od 18.08.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2285/2 zv. "Kućetina", u naravi pašnjak IV klase površine 588 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 279 kao posjed Šimović (Bariše) Anica r. Sušić iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1061/23 zv, "Kućetine", u naravi pašnjak površine 588 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Zvirovići kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2285/3 zv. "Kućetine", u naravi pašnjak IV klase površine 91 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 279 kao posjed Šimović (Bariše) Anica r. Sušić iz Zvirovića, što po starom premjera odgovara k. č. br. 1061/28 zv. "Kućetine", u naravi pašnjak površine 91 m2,upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Zvirovići kao državno vlasništvo, a obje parcele u stvarnom vlasništvu Mara (Ivana) Šimović iz Zvirovića sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-24/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v, r.