Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH do.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2090-10/15 od 19.08.2016, godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-414/15-72 od 15.07.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2339/5 zv. "Kućetine", u naravi šuma IV klase površine 3,149 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 444 kao posjed Sušić (Marka) Olivera iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1046/2 zv. "Kućetine", površine 3.149 m% upisana u zk. uložak 670 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Sušić (Jozo) Franjo sa dijelom 7/96 i dr..
- k.č. br. 2341/3 zv. "Kućetine", u naravi njiva VI klase površine 1.129 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 444 kao posjed Sušić (Marka) Olivera iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1048/3 zv. "Kućetine"., površine 1.129 m2, upisana u zk. uložak 670 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Sušić (Jozo) Franjo sa dijelom 7/96 i dr.,
- k.č. br. 2339/8 zv. "Kućetine", u naravi šuma IV klase površine 418 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 444 kao posjed Sušić (Marka) Olivera iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1048/5 zv. "Kućetine", površine 418 m , upisana u zk. uložak 670 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Sušić (Jozo) Franjo sa dijelom 7/96 i dr.,
-  k.č. br. 2539/9 zv, "Kučetine", u naravi šuma IV klase površine 229 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 444 kao posjed Sušić (Marka) Olivera iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br, 1048/4 zv. "Kućetine", površine 229 m2 , upisana u zk. uložak 670 k.o, Zvirovići kao suvlasništvo Sušić (Jozo) Franjo sa dijelom 7/96 i dr., k.č. br. 2341/4 zv. "Kučetine", u naravi njiva VI klase površine 354 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 444 kao posjed Sušić (Marka) Olivera iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1048/6 zv. "Kućetine", površine 354 m , upisana u zk. uložak 670 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Sušić (Jozo) Franjo sa dijelom 7/96 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Olivera (Marka) Sušić iz Zvirovića sa dijelom 1/1.
2.    Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-23/2016
09. rujna/septembra 2016. godine

Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.