Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2092-10/15 od 19.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-414/15-53 od 28.04.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2338/2 zv. "Kućetine", u naravi njiva VII klase površine 786 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 275 kao posjed Sušić (Pere) Stipina iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1048/2 zv. "Kućetine", u naravi njiva površine 786 m2, upisana u zk. uložak 670 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Sušić (Jozo) Franjo sa dijelom 7/96, Sušić (Šćepe) Marko sa dijelom 11/100 i dr.,
- k.č. br. 2339/3 zv. "Kućetine", u naravi šuma IV klase površine 5.089 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 275 kao posjed Sušić (Pere) Stipina iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1045/2 zv. "Kućetine", u naravi šuma površine 5.089 m2, upisana u zk. uložak 670 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Sušić (Jozo) Franjo sa dijelom 7/96, Sušić (Šćepe) Marko sa dijelom 11/100 i dr.,
- k.č. br. 2339/6 zv. "Kučetine", u naravi šuma IV klase površine 967 m2 i njiva VII klase površine 158 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list 275 kao posjed Sušić (Pere) Stipina iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1045/3 zv. "Kućetine", u naravi šuma površine 967 m2 i njiva površine 158 m2  upisana u zk. uložak 670 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Sušić (Jozo) Franjo sa dijelom 7/96, Sušić (Šćepe) Marko sa dijelom 11/100 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Štefan (Marka) Sušić iz Zvirovića sa dijelom 21/50, Anica (ud. Pere) SuŠić iz Zagreba, R. Hrvatska, sa dijelom 6/50, Vidak (Pere) Sušić iz Miinchena, SR Njemačka, sa dijelom 6/50, Mate (Pere) Sušić iz Čapljine sa dijelom 6/50, Ivan (Pere) Sušić iz Numberga, SR Njemačka, sa dijelom 6/50 Olivera (Marka) Sušić iz Zvirovića sa dijelom 1/10.
2.    Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-22/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.