Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH do.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2588-7/15 od 02.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-87 od 14.08.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1429/2 zv. "Vlake", u naravi pašnjak III klase površine 172 m2 upisana u posjedovni list 32 k.o. Dretelj kao posjed Brajković (Mate) Slavko iz Sarajeva sa dijelom 5/12, Brajković (Mate) Svetko iz Dretelja sa dijelom 5/12 i Kovač r. Brajković (ud. Vinka) Mila iz Ploča, R. Hrvatska sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 539/5 zv. "Ograda Vlake", u naravi pašnjak površine 172 m2 upisana u zk. uložak 226 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Brajković (Tome) Ivan sa dijelom 2/25, Brajković (Mate) Svetko sa dijelom l 4, Brajković (Mate) Slavko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Milka sa dijelom l/10 i dr.,
- k.č. br. 1427/3 zv. "Vlake", u naravi Šuma IV klase površine 585 m2 upisana u posjedovni list 32 k.o. Dretelj kao posjed Brajković (Mate) Slavko iz Sarajeva sa dijelom 5/12, Brajković (Mate) Svetko iz Dretelja sa dijelom 5/12 i Kovač r. Brajković (ud. Vinka) Mila iz Ploča, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 539/2 zv. "Ograda Vlake", u naravi pašnjak površine 585 m2, upisana u zk. uložak 226 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Brajković (Tome) Ivan sa dijelom 2/25, Brajković (Mate) Svetko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Slavko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Milka sa dijelom 1/10 i dr.,
- k.č. br. 1427/5 zv. "Vlake", u naravi šuma IV klase površine 124 m2 upisana u posjedovni list 32 k.o. Dretelj kao posjed Brajković (Mate) Slavko iz Sarajeva sa dijelom 5/12, Brajković (Mate) Svetko iz Dretelja sa dijelom 5/12 i Kovač r. Brajković (ud. Vinka) Mila iz Ploča, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 539/8 zv. "Ograda Vlake", u naravi pašnjak površine 124 m2, upisana u zk. uložak 226 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Brajković (Tome) Ivan sa dijelom 2/25, Brajković (Mate) Svetko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Slavko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Milka sa dijelom 1/10 i dr.,
- k.č. br. 1427/6 zv. "Vlake" u naravi šuma IV klase površine 67 m2 upisana u posjedovni list 32 k.o. Dretelj kao posjed Brajković (Mate) Slavko iz Sarajeva sa dijelom 5/12. Brajković (Mate) Svetko iz Dretelja sa dijelom 5/12 i Kovač r. Brajković (ud. Vinka) Mila iz Ploča, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 539/9 zv. "Ograda Vlake", u naravi pašnjak površine 67 m2, upisana u zk. uložak 226 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Brajković (Tome) Ivan sa dijetom 2/25, Brajković (Mate) Svetko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Slavko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Milka sa dijelom 1/10 i dr.,
- k.č. br. 1428/2 zv. "Vlake", u naravi pašnjak III klase površine 510 m2 upisana u posjedovni list 32 k.o. Dretelj kao posjed Brajković (Mate) Slavko iz Sarajeva sa dijelom 5/12, Brajković (Mate) Svetko iz Dretelja sa dijelom 5/12 i Kovač r. Brajković (ud. Vinka) Mila iz Ploča, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 539/3 zv. "Ograda Vlake'1, u naravi pašnjak površine 510 m2, upisana u zk. uložak 226 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Brajković (Tome) Ivan sa dijelom 2/25, Brajković (Mate) Svetko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Slavko sa dijelom 1/4, Brajković (Mate) Milka sa dijelom 1/10 i dr.,
- k.č. br. 1431/4 zv. "Vlake", u naravi pašnjak IV klase površine 775 m2 upisana u posjedovni list 32 k.o. Dretelj kao posjed Brajković (Mate) Slavko iz Sarajeva sa dijelom 5/12, Brajković (Mate) Svetko iz Dretelja sa dijelom 5/12 i Kovač r. Brajković (ud. Vinka) Mila iz Ploča, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 572/129 zv. "Crnica", u naravi pašnjak površine 775 m2, upisana u zk. uložak 12 k.o. Dretelj kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 1431/5 zv. "Vlake", u naravi pašnjak IV klase površine 848 m2 upisana u posjedovni list 32 k.o. Dretelj kao posjed Brajković (Mate) Slavko iz Sarajeva sa dijelom 5/12, Brajković (Mate) Svetko iz Dretelja sa dijelom 5/12 i Kovač r. Brajković (ud. Vinka) Mila iz Ploča, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 572/134 zv. "Crnica", u naravi pašnjak površine 848 m2, upisana u zk. uložak 12 k.o. Dretelj kao državno vlasništvo, a sve parcele stvarao vlasništvo Slavko (Mate) Brajković iz Dretelja sa dijelom 5/12, Svetko (Mate) Brajković iz Dretelja sa dijelom 5/12 i Mila (ud. Vinka) Kovač r. Brajković iz Ploča, R. Hrvatska, sa dijelom 1/6.
2. Prije predaje  u posjed izvlaštenih  nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-103 8-20/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.