Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - IP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2387-15/15 od 04.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-171-2 od 20.04.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2667/2 zv. "Ograde", u naravi šuma IV klase površine 1.354 m2, upisana u posjedovni list 84 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đonko (Ahmeta) Bećir mladi iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/832 zv. "Ograda", u naravi Šuma površine 1.354 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Bećir (Ahmeta) Đonko iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/4, Ibro (Ahmeta) Đonko iz Mostara sa dijelom 1/4, Ćamil (Ahmeta) Đonko iz Mostara sa dijelom 1/4 i Arman (Sulejmana) Đonko iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/4.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-19/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalie, v. r.