Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-3745-9/15 od 02.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-179 od 13.04.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2473/2 zv. "Pečuša", u naravi pašnjak III klase površine 82 m2, upisana u posjedovni list 97 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đonko (Osmana) Ramiz iz Mostara sa dijelom 1/3, Đonko (Osmana) Salko iz Čapljine sa dijelom 1/5, Đonko (Osmana) Sulejman iz Mostara sa dijelom 1/3, Đonko (Saliha) Nedžad iz Mostara sa dijelom 1/15 i Đonko (Saliha) Nelfet iz Mostara sa dijelom 3/15, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 518/38 zv. "Kuk Ogradine i Okrajčine", u naravi pašnjak površine 82 m , upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Sulejman (Osmana) Đonko iz Mostara sa dijelom 1/3, Ramiz (Osmana) Đonko iz Mostara sa dijelom 1/3, Nedžad (Saliha) Đonko iz Mostara sa dijelom 1/6 i Nelfet (Saliha) Đonko iz Mostara sa dijelom 1/6.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-18/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.