Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH io.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2536-29/15 od 02.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-158-2 od 12.02.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2498/3 zv. "Prigračine", u naravi šuma IV klase površine 66 m2, upisana u posjedovni list 34 k.o. i Bivolje Brdo kao posjed Cevra (Zukana) Ahmet iz ; Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 517/70 zv. "Prigračina", u naravi šuma površine 66 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2501/2 zv. "Losina", u naravi njiva VI klase površine 4 m2, upisana u posjedovni list 34 k.o. Bi­volje Brdo kao posjed Čevra (Zukana) Ahmet iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 618/8 zv. "Lazina", u naravi njiva površine 4 m2, upi­sana u zk. uložak 595 k.o. Bivolje Brdo kao suvlas­ništvo Čevra (um. Alije) Mustafa sa dijelom 1/42 i dr., k.č. br. 2503/3 zv. "Donja Losina", u naravi njiva III klase površine 54 m2, upisana u posjedovni list 34 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Zukana) Ahmet iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 617/16 zv. "Donja Lazina", u naravi njiva površine 54 m2, upisana u zk. uložak 595 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Čevra (um. Alije) Mustafa sa dijelom 1/42 i dr,
- k.č. br. 2503/4 zv. " Donja Losina", u naravi njiva III klase površine 9 m2, upisana u posjedovni list 34 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Zukana) Ahmet iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 617/10 zv. "Lazina", u naravi njiva površine 9 m2, upisana u zk. uložak 595 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Čevra (um. Alije) Mustafa sa dijelom 1/42 i dr.,
a sve parcele stvarao vlasništvo Halil (Ahmeta) Čevra iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su  potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-17/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.