Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste 'Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2412-14/15 od 29.07.2016, godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na ;68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-165 od 04.12.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2514/3 zv. "Donja Moruga", u naravi njiva IV klase površine 6 m2, upisana u posjedovni list 42 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Mehe) Mevlida iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5, Čolaković r. Čevra (ž. Hasana) Đulsa iz Gubavice sa dijelom 1/5, Kebo r. Čevra (ž. Begana) Fata iz Blagaja sa dijelom 1/5, Maksumić r. Čevra (ž. Rame) Mina iz Ljubuškog sa dijelom 1/5 i Maksumić r. Čevra (ž. Arifa) Tidža iz Ljubuškog sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 614/17 zv. "Donja Moruga", u naravi njiva IV klase površine 6 m", upisana u zk. uložak 127 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Čevra (um. Ibre) Mujo sa dijelom l 9, Kebo (ž. Begana) Fata sa dijelom 1/75, Čolaković (ž. Huse) Đulsa sa dijelom 1/75, Maksumić (ž. Rame) Mina sa dijelom 1/75, Maksumić (ž. Arifa) Tidža sa dijelom 1/75 i dr,
- k.č. br. 2514/4 zv. "Donja Moruga", u naravi njiva IV klase površine 3 m2, upisana u posjedovni list 42 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Mehe) Mevlida iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5, Čolaković r. Čevra (ž. Hasana) Đulsa iz Gubavice sa dijelom 1/5, Kebo r. Čevra (ž. Begana) Fata iz Blagaja sa dijelom 1/5, Maksumić r. Čevra (ž. Rame) Mina iz LjubuŠkog sa dijelom 1/5 i Maksumić r. Čevra (ž. Arifa) Tidža iz Ljubuškog sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 614/10 zv. "Lazina", u naravi njiva površine 3 m2, upisana u zk.uložak 127 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Čevra (um. Ibre) Mujo sa dijelom 1/9, Kebo (ž. Begana) Fata sa dijelom 1/75, Čolaković (ž. Huse) Đulsa sa dijelom 1/75, Maksumić (ž. Rame) Mina sa dijelom 1/75, Maksumić (ž. Arifa) Tidža sa dijelom 1/75 i dr.,
- k.č. br. 2523/2 zv. "Prigračina", u naravi šuma IV klase površine 276 m2, upisana u posjedovni list 42 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Mehe) Mevlida iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5, Čolaković r. Čevra (ž. Hasana) Đulsa iz Gubavice sa dijelom 1/5, Kebo r. Čevra (ž. Begana) Fata iz Blagaja sa dijelom 1/5, Maksumić r. Čevra (ž. Rame) Mina iz Ljubuškog sa dijelom 1/5 i Maksumić r. Čevra (ž. Arifa) Tidža iz Ljubuškog sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 597/76 zv. "Prigračina", u naravi šuma površine 276 m2, upisana u zk. uložak 707 k.o.: Bivolje Brdo kao suvlasništvo Buntić (pok. Nikole) Jerko sa dijelom 1/24 i dr.,
- k.č. br. 2686/1 zv. "Nova ograda", u naravi pašnjak III klase površine 230 m2, upisana u posjedovni. list 42 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Mehe) Mevlida iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5, Čolaković r. Čevra (ž. Hasana) Đulsa iz Gubavice sa dijelom 1/5, Kebo r. Čevra (ž. Begana) Fata iz Blagaja sa dijelom 1/5, Maksumić r Ćevra (ž. Rame) Mina iz Ljubuškog sa dijelom 1/5 i Maksumić r. Čevra (ž. Arifa) Tidža iz LjubuŠkog sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k,č. br. 863/880 zv. "Nove ograde", u naravi pašnjak III klase površine 230 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2686/2 zv. "Nova ograda", u naravi pašnjak III klase površine 847 m2, upisana u posjedovni list 42 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Mehe) Mevlida iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5, Čolaković r. Čevra (ž. Hasana) Đulsa iz Gubavice sa dijelom 1/5, Kebo r. Čevra (ž. Begana) Fata iz Blagaja sa dijelom 1/5, Maksumić r. Čevra (ž. Rame) Mina iz Ljubuškog sa dijelom 1/5 i Maksumić r. Čevra (ž. Arifa) Tidža Jz Ljubuškog sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/815 zv. "Nove ograde", u naravi pašnjak ili klase površine 847 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2687/2 zv. "Nova ograda", u naravi šuma IV klase površine 2.997 m2, upisana u posjedovni list 42 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Mehe) Mevlida iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5, Čolaković r. Čevra (ž. Hasana) Đulsa iz Gubavice sa dijelom 1/5, ICebo r. Cevra (ž. Begana) Fata iz Blagaja sa dijelom 1/5, Maksumić r. Čevra (ž. Rame) Mina iz Ljubuškog sa dijetom 1/5 i Maksumić r. Cevra (ž. Arifa) Tidža iz Ljubuškog sa dijelom 1/5, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/814 zv. "Nove ograde", u naravi šuma IV klase površine 2.997 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo, a sve parcele stvarno vlasništvo Đulsa Čolaković (ž. Hasa­na) r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/4, Fata Kebo (ž. Be­gana) r. Čevra iz Blagaja sa dijelom 1/4, Mina Maksumić (ž. Rame) r. Čevra iz Mostara sa dijelom 1/4 i Tidža Maksumić (ž. Arifa) r. Čevra iz Ljubuškog sa dijelom 1/4.
2.    Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-14/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.