Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

 

I

 

Predsjednik i članovi "Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo, koje je privremeno imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Rješenjem V broj 1044/2012 od 26.07.2012. godine ("Službene novine Federacije BiH",. broj 66/12), u sastavu:
1.     Mile Stojić, predsjednik,
2.     Rešad Džindo, član,
razrješavaju se dužnosti zbog isteka mandata,

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 272/2016
22. januara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.