Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije .BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2389-23/15 od 29.07.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine, Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj; 06-33-414/15-207/2 od 23.03.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2672/2 zv. "Ograda", u naravi šuma IV klase površine  584 m2  k.o.  Bivolje  Brdo, upisana u posjedovni list broj 259 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šoše (Ibre) Hasan iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/831 zv. "Ograda", u naravi šuma površine 584 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Šoše (Halila) Semir iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-13/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.