Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3142-18/15 od 27.07,2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-233 od 10,03.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 3040/2 zv. "Studenac", u naravi pašnjak IH klase površine 102 m2, upisana u posjedovni list broj 415 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Trbonja (Bećira) Meho iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/865 zv. "Studenac", u naravi pašnjak površine 102 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 3041/2 zv. "Studenac", u naravi šuma IV klase površine 1.009 m2, upisana u posjedovni list broj 415 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Trbonja (Bećira) Meho iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 827/4 zv. "Studenac", u naravi šuma površine 1.009 m2, upisana u zk. uložak broj 541 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Trbonja (um. Bećira) Hasan sa dijelom 1/8, Trbonja (um. Bećira) Meho sa dijelom 7/32 i dr,
- k.č. br. 3040/4 zv. "Studenac", u naravi pašnjak III klase površine 11 m2, upisana u posjedovni list broj 415 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Trbonja (Bećira) Meho iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/926 zv. "Okrajak", u naravi pašnjak površine 11 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 3177/3 zv. "Kućište", u naravi šuma IV klase površine 2 m2, upisana u posjedovni list broj 415 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Trbonja (Bećira) Meho iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 906/35 zv. "Kućište", u naravi šuma površine 2 m2, upisana u zk. uložak broj 192 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šetka rod. Šoše (ž. Alije) Zejna sa dijelom 1/7 i dr.,
- k.č. br. 3177/4 zv. "Kućište", u naravi šuma IV klase površine 89 m2, upisana u posjedovni list broj 415 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Trbonja (Bećira) Meho iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 906/55 zv. "Glavica", u naravi pašnjak površine 89 m2, upisana u zk.^uložak broj 192 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šetka rod. Soše (ž. Alije) Zejna sa dijelom 1/7 i dr„
a sve parcele u stvarnom vlasništvu Trbonja (Bećira) Meho iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH!'.

 

Broj 03-31-1038-12/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.