Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2388-18/15 od 29.07.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine   Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-
210 od 30.11.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2669/2 zv. "Do", u naravi šuma IV klase površine 1.412 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Bivolje Brdo kao posjed. Đulić (Osmana) Zehra iz Mostara sa dijelom 1/6, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/825 zv. "Do", u naravi šuma površine 1.412 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Bivolj e Brdo kao državno vlasništvo,
- kč. br. 2670/2 zv. "Do", u naravi pašnjak III klase površine 690 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đulić (Osmana) Zehra iz Mostara sa dijelom 1/6, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 687/6 zv. "Do", u naravi pašnjak površine 690 m2, upisana u zk. uložak broj 576 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Obradović (Tahira) Murat sa dijelom 1/18, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat sa dijelom 5/36 i dr.,
- k.č. br. 2671/2 zv. "Do", u naravi šuma IV klase površine 194 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đulić (Osmana) Zehra iz Mostara sa dijelom 1/6, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 686/13 zv. "Do", u naravi šuma površine 194 m2, upisana u zk. uložak broj 576 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Obradović (Tahira) Murat sa dijelom 1/18, Šoše (um. Mehe-Mehmeda) Murat sa dijelom 5/36 i dr.,
- k.č. br. 3062/2 zv. "Ljučica", u naravi šuma III klase površine 1,382 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đulić (Osmana) Zehra iz Mostara sa dijelom 1/6, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 855/14 zv. "Ljučica", u naravi šuma površine l .382 m2, upisana u zk. uložak broj 573 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (um. Ibre) Hasan sa dijelom 1/9, Šoše (um. Mehe-Mehmeda) Murat sa dijelom 1/6 i dr.,
- k.č. br. 3062/4 zv. "Ljučica", u naravi šuma III klase površine 407 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đulić (Osmana) Zehra iz Mostara sa dijelom 1/6, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 855/20 zv. u naravi šuma površine m2, upisana u zk. uložak broj 573 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (um. Ibre) Hasan sa dijelom 1/9, Šoše, (um. Mehe-Mehmeda) Murat sa dijelom 1/6 i dr.,
- k.č. br. 3095/2 zv. "Okrajak", u naravi šuma III klase površine 73 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đulić (Osmana) Zehra iz Mostara sa dijelom 1/6, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 855/24 zv. "Okrajak", u naravi šuma površine 73 m2, upisana u zk. uložak broj 573 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Šoše (um. Ibre) Hasan sa dijelom 1/9, Šoše (um. Mehe-Mehmeda) Murat sa dijelom 1/6 i dr.,
- k.č. br. 3157/2 zv. "Glavica", u naravi šuma IV klase površine 1.389 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đulić (Osmana) Zehra iz Mostara sa dijelom 1/6, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 905/2 zv. "Glavica", u naravi šuma površine 1.389 m2, upisana u zk. uložak broj 332 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Čevra (um. Selima) Ibro sa dijelom 1/2 i dr.,
- k.č. br. 3157/4 zv. "Glavica", u naravi šuma IV klase površine 293 m2 k.o. Bivolje Brdo, upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đulić (Osmana) Zehra iz Mostara sa dijelom 1/6, Šoše (Mehe-Mehmeda) Murat iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 905/4 zv. "Glavica", u naravi šuma površine 293 m2, upisana u zk. uložak broj 332 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Čevra (um. Selima) Ibro sa dijelom 1/2 i dr. a sve parcele stvarno vlasništvo Šoše (Mehmeda) Murad iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/2, Šoše (Osmana) Enis iz Gračanice  sa  dijelom   1/6,  Đulić  (Osmana)  Zehra  iz Mostara sa dijelom 1/6 i Torlo (Osmana) Esma iz Mostara sa dijelom 1/6.
2.    Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-10/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.