Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2213-10/15 od 01.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlastenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-56 od 20.08.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2469/3 zv. "Pod Vina", u naravi pašnjak III klase površine 56 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 283 kao posjed Šimović (Bože) Urban iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 475/5 zv. "Podvina", u naravi pašnjak površine 56 m2, upisana u zk. uložak broj 19 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (Martina) Pavle sa dijelom 1/8, Šimović (Bože) Urban sa dijelom 1/6 i dr.,
- k.č. br. 2469/4 zv. "Pod Vina", u naravi njiva VI klase površine 709 m2 i pašnjak III klase 'površine 589 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 283 kao posjed Šimović (Bože) Urban iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 475/4 zv, "Podvinogradina", u naravi šuma i pašnjak površine 1.298 m2, upisana u zk. uložak broj 19 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (Martina) Pavle sa dijelom 1/8, Šimović (Bože) Urban sa dijelom 1/6 i dr.,
- k.č. br. 2288/2 zv. "Kućetjne", u naravi pašnjak IV klase površine 245 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 283 kao posjed Šimović (Bože) Urban iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1061/21 zv. "Kućetine", u naravi pašnjak površine 245 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Zvirovići kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2288/3 zv. "Kućetine", u naravi pašnjak IV klase površine 259 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 283 kao posjed Šimović (Bože) Urban iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1061/36 zv. "Vedrina", u naravi pašnjak površine 259 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Zvirovići kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2101/9 zv. "Dračevica", u naravi vinograd III klase površine 6 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 283 kao posjed Šimović (Bože) Urban iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 261/3 zv. "Dračevica", u naravi vinograd površine 6 m2, upisana u zk. uložak broj 17 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (Bože) Ivan sa dijelom 7/16, Šimović (Bože) Urban sa dijelom 1/48 i dr.,
- k.č. br. 2101/10 zv. "Dračevica", u naravi vinograd III klase površine 10 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 283 kao posjed Šimović (Bože) Urban iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 261/4 zv. "Dračevica", u naravi vinograd površine 10 m2, upisana u zk. uložak broj 17 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (Bože) Ivan sa dijelom 7/16, Šimović (Bože) Urban sa dijelom 1/48 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Šimović (ud. Urbana) Mara iz Zvirovića sa dijelom 1/1.
2.    Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-9/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.