Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.,1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d-o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2212-9/15 od 29.07.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnili.poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-55 od 18.08.2015. godine, i to na parcelama;
- k.č. br. 2482/1 zv. "Seline", u naravi vinograd IV klase u ukupnoj površini od 251 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 282 kao posjed Šimović (Nikole) Ante iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 463/1 zv. "Seline", u naravi oranica u ukupnoj površini od 251 m2, upisana u zk. uložak broj 701 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (p. Nikole) Ante sa dijelom 1/12 i dr.,
- k.č. br. 2482/2 zv.' "Seline", u naravi vinograd IV klase u ukupnoj površini od 362 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 282 kao posjed Šimović (Nikole) Ante iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 463/2 zv. "Seline", u naravi šuma u ukupnoj površini od 362 m2, upisana u zk. uložak broj 701 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (p. Nikole) Ante sa dijelom 1/12 i dr.,
-  k.č. br. 2490/2 zv. "Seline", u naravi šuma III klase u ukupnoj površini od 530 m2 i njiva V klase u ukupnoj površini pd 426 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 282 kao posjed Šimović (Nikole) Ante iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k-č. br. 464/4 zv. "Seline", u naravi njiva u ukupnoj površini od 426 m2, upisana u zk. uložak broj 125 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (p. Nikole) Ivan sa dijelom 1/12, Šimović (p. Nikole) Ante sa dijelom 1/3 i dr. i
- k.č. br. 462/2 zv. "Seline", u naravi šuma u ukupnoj površini od 530 m2, upisana u zk. uložak broj 700 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (p. Nikole) Ante sa dijelom 1/6 i dr.,
- k.č. br. 2490/3 zv. "Seline", u naravi njiva V klase u ukupnoj površini od 30 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 282 kao posjed Šimović (Nikole) Ante iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 464/2 zv. "Seline", u naravi njiva u ukupnoj površini od 30 m2, upisana u zk. uložak broj 125 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Šimović (p. Nikole) Ivan sa dijelom 1/12, Šimović (p. Nikole) Ante sa dijelom 1/3 i dr.,
- k.č. br. 2490/4 zv. "Seline" u naravi šuma III klase u ukupnoj površini od 61 m2  k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 282 kao posjed Šimović (Nikole) Ante iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 7/423 zv. "Vejzovina", u naravi pašnjak u ukupnoj površini od 61 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Zvirovići kao državno vlasništvo,
a sve parcele u stvarnom vlasništvu Šimović (Ante) Stana iz Zvirovića sa dijelom 1/2 i Šimović (Ante) Jure iz Pakoštana, R. Hrvatska, sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed izvlastenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-8/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.

a u zk. uložak broj 283 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Planinić (Jozo) Ruža sa dijelom 1/60, Šimović Mato sa dijelom 17/2160 i dr., a stvarno vlasništvo i posjed Luka (Ivan) Šimović iz Zvirovića sa dijelom 1/2 i Pero (Ivan) Šimović iz Zvirovića sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-4/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.