Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj; 02-02.1.3-3941-9/15 od 19.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-414/15-62 od 15.07.2015. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2309/2 zv. "Kućetine", u naravi šuma IV klase ukupne površine 1.884 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 305 kao posjed Šimović Pere i Šimović Mate iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1055/2 zv. "Kućetine", u naravi šuma ukupne površine 1.884 m2, upisana u zk. uložak broj 283 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Planinić (Jozo) Ruža sa dijelom 1/60, Šimović Mato sa dijelom 17/2160 i dr., a stvarno vlasništvo i posjed Luka (Ivan) Šimović iz Zvirovića sa dijelom 1/2 i Pero (Ivan) Šimović iz Zvirovića sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-4/2016
09. rujna/septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.